Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Policji - Aktualności - Prawo

Aktualności

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Policji

Data publikacji 09.09.2011

Służbę w Policji może pełnić obywatel polski, który "nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe". Taki zapis znalazł się w znowelizowanej ustawie o Policji. Wprowadzona zmiana rozwiewa wątpliwości, które pojawiały się przy interpretacji art 25 Ustawy o Policji określającego wymogi, jakie musi spełniać kandydat do Policji. Zgodnie z tym zapisem musiał być on "nie karany". Nowe rozwiązanie nie zamknie tym samym drogi do zawodu policjanta osobom, które popełniły wykroczenie. Ustawa podpisana już przez Prezydenta wejdzie w życie pod koniec września.

Nowelizacja  ustawy w zakresie przepisów dotyczących procesu rekrutacji do służby w Policji związana jest przede wszystkim z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 22 marca 2010 r. do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją dotychczas stosowanej praktyki. Rada Ministrów podzieliła wątpliwości zaprezentowane we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz pozytywnie odniosła się do nowelizacji ustawy i uregulowania problematyki postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. W ustawie przyjęto, że dotychczasowy wymóg niekaralności zastąpiony zostanie brakiem skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, wzorem regulacji zawartych w innych ustawach pragmatycznych.

Ponadto uzupełniono przepis o wymóg rękojmi zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Wskazano też tryby uproszczonych postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a posiadających szczególne kwalifikacje i umiejętności kandydatów:
a) w charakterze członka personelu lotniczego, posiadających uprawnienia lotnicze w określonej specjalności,
b) w charakterze członka personelu medycznego w oddziale prewencji Policji, oraz
c) byłych policjantów, którzy przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby, złożą dokumenty związane z ponownym przyjęciem do służby.

Modyfikacja postępowania kwalifikacyjnego wobec powyższych grup osób polegać będzie na rezygnacji z niektórych, ściśle wskazanych etapów postępowania kwalifikacyjnego (tj. testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego).

Ustawa, podpisana przez Prezydenta 7 września br.,  wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.