Nadzór prewencyjny - nowe zadanie Policji - Aktualności - Prawo

Aktualności

Nadzór prewencyjny - nowe zadanie Policji

Data publikacji 13.01.2014

Prezydent RP podpisał ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Podstawowym celem ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego nowych postpenalnych środków zabezpieczających w postaci nadzoru prewencyjnego sprawowanego przez Policję albo umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób jest efektem prac parlamentu nad projektem rządowym skierowanym do Sejmu w lipcu 2013 r. (druk sejmowy nr 1577). Podpisana przez Prezydenta PR została skierowana w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

Wprowadzenie nowych rozwiązań ma służyć ochronie społeczeństwa poprzez nadzorowanie albo izolowanie osób, które, odbywając karę pozbawienia wolności, wykazują zaburzenia psychiczne w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości albo zaburzenia preferencji seksualnych.

By wobec takiej osoby można było zastosować przepisy ustawy konieczne jest, by charakter lub nasilenie zaburzenia psychicznego u skazanego było wysokie lub bardzo wysokie w stopniu uzasadniającym prawdopodobieństwo popełnienia przez niego – po opuszczeniu zakładu karnego – czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej. Dotyczy to wyłącznie przestępstwa, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej dziesięć lat.

Postępowanie będzie wszczynane na wniosek dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa osoba mogąca stanowić potencjalne zagrożenie. Decyzja o zastosowaniu nadzoru prewencyjnego albo o umieszczeniu w Ośrodku podejmowana będzie przez sąd okręgowy (w składzie 3 sędziów) orzekający na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.      

Osoba umieszczona w Ośrodku ma zostać objęta odpowiednim postępowaniem terapeutycznym, którego celem jest poprawa stanu jej zdrowia i zachowania w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób niestwarzający zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Nadzór prewencyjny ma być sprawowany przez komendanta powiatowego (miejskiego,rejonowego) Policji, na obszarze właściwości którego osoba stwarzająca zagrożenie posiada miejsce stałego pobytu.

Osoba stwarzająca zagrożenie, wobec której zastosowano nadzór prewencyjny, ma obowiązek każdorazowego informowania komendanta Policji sprawującego nadzór prewencyjny o zmianie miejsca stałego pobytu, miejsca zatrudnienia i swoich danych osobowych, a jeżeli komendant Policji tego zażąda, również udzielania informacji o miejscu aktualnego i zamierzonego pobytu oraz terminach i miejscach wyjazdów

Policja, dla zrealizowania celów nadzoru prewencyjnego, może prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze dotyczące osoby stwarzającej zagrożenie, wobec której zastosowano nadzór prewencyjny, a także weryfikować, gromadzić i przetwarzać informacje udzielane przez tę osobę oraz uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych. Może również stosować za zgodą prokuratora i sądu kontrolę operacyjną, w przypadku gdy osoba ta czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej innych osób.

Komendant Główny Policji na antenie stacji RMF FM powiedział wczoraj, że: " Policja jest od tego, żeby zabezpieczyć zarówno tych, którzy mogą czuć się zagrożeni, bo osoba z takimi zaburzeniami może powrócić do przestępstwa, jak i taką osobę, która po odbyciu kary wychodzi na wolność i tak, jak każdy obywatel ma prawo do pełni praw, także do tego żeby policja zabezpieczyła tę osobę".

Szef Policji powołał również krajowego koordynatora do objęcia nadzorem czynności policyjnych w tym zakresie, którym jest jego zastępca ds. kryminalnych. " Nawiązaliśmy kontakty ze Służba Więzienną, z sądami penitencjarnymi. Już dużo wcześniej, zanim takie osoby wyjdą na wolność, będziemy w tych sprawach posiadać informacje i będziemy się do tego przygotowywać. A przypomnę, że te osoby mogą wyjść na wolność, jeżeli nie zostaną objęte działaniami przewidzianymi w ustawie o postępowaniu w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi. Ale też mogą postanowieniem sądu być nałożone obowiązki nadzoru prewencyjnego i ten nadzór prewencyjny będzie realizowany przez policję" - powiedział nadinspektor Marek Działoszyński.

Źródło: prezydent.pl/pb