Więcej zadań dla dzielnicowych - Aktualności - Prawo

Aktualności

Więcej zadań dla dzielnicowych

Data publikacji 16.04.2012

Nowe zadania dla dzielnicowych na terenach miejskich wprowadza Zarządzenie nr 115 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

13 kwietnia 2012 r. zostało znowelizowane Zarządzenie nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz.Urz. KGP nr 12 z 20 czerwca 2007 r.).

W myśl nowych zapisów zwartych w zarządzeniu nr 115 (Dz.Urz. KGP poz. 17) komendanci jednostek organizacyjnych Policji, zwłaszcza tych najbardziej obciążonych prowadzeniem postępowań sprawdzających i przygotowawczych, będą mogli – w uzasadnionych przypadkach – przydzielać dzielnicowym pełniącym służbę na terenach miejskich prowadzenie takich postępowań w formie dochodzenia, oczywiście pod warunkiem, że przestępstwo zostało popełnione lub mogło zostać popełnione w ich rejonie służbowym.

Decyzja w tym zakresie jest fakultatywna i pozostaje w gestii komendanta powiatowego/miejskiego/rejonowego Policji.

Zakres możliwych do realizacji przez tę grupę dzielnicowych czynności dochodzeniowo-śledczych został ograniczony do opracowanego zamkniętego katalogu niektórych przestępstw przeciwko rodzinie i opiece (określonych w art. 206 – 209 i art. 210 § 1 k.k.), w związku z zaistnieniem których mogą prowadzić postępowania sprawdzające i przygotowawcze.

Jednocześnie dzielnicowi miejscy nie będą mogli prowadzić postępowań z tego katalogu w sytuacji gdy zawiadamiający, wskazany w zawiadomieniu jako sprawca, pokrzywdzony, osoba podejrzana lub podejrzany jest pozbawiony wolności w tej lub innej sprawie, chyba że zastosowano wyłącznie zatrzymanie.

Zarządzenie wchodzi w życie 28 kwietnia 2012 r.

pb